محصولات کشت وصنعت مغان
((آگهي مزایده فروش محصولات سردرختی باغات میوه کشت و صنعت و دامپروری مغان ))  
(آگهی نوبت سوم)
 
 
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد محصولات باغات میوه خود در سال 1388 را به صور :           1- سردرختی کلی               2- سردرختی واحد به واحد      طبق جدول ذیل به فروش برساند :

الف - قطعات و واحدهای باغات میوه :
ردیف
نام واحد
مساحت به هکتار
شرح ارقام
 
1
واحد پنج
130 هکتار
1- هلو سه رقم شامل : انجیری 24 هکتار جی اچ هال 12 هکتار رداسکین 10 هکتار
2- شلیل چهار رقم شامل : سانکینگ 2 هکتار ایندوپندانس 27 هکتار - سانگلو 16 هکتار ردگلد 29 هکتار  
3- باغ مادری در ارقام مختلف : 10 هکتار
 
2
واحد ده
220 هکتار
1-هلو نه رقم شامل : اسپرینگ تایم21 هکتار اسپرینگ کرست 33 هکتار- ارلی رد 10 هکتار دیکسی رد 10 هکتار ارلی گلو 8 هکتار لورینگ 17 هکتار سانکرست 34 هکتار رد تاپ 11 هکتار انجیری9 هکتار
2- شلیل سه رقم شامل : سانکینگ 7 هکتار سانگلو 27 هکتار- رد گلد 27 هکتار
3- سیب دورقم شامل : گران اسمیت 4 هکتار استارکریمسون 2 هکتار
 
3
واحد یازده
450 هکتار
هلو شش رقم شامل : اسپرنیگ تایم 30 هکتار اسپرنیگ کرست 72 هکتار -دیکسی رد 100 هکتار ارلی گلو 65 هکتار ردهاون 83 هکتار ردتاپ 100 هکتار
 
4
واحد سیزده
294 هکتار
هلو پنج رقم شامل : دکسی رد 21 هکتار - ارلی گلد 7 هکتار روبین 2 هکتار لورینگ 16 هکتار    سانکرست 3 هکتار
آلو در سه رقم شامل : گلدن ژاپن 37 هکتار - استانلی 17 هکتار سانتاروزا 50 هکتار 
آلبالو در دو رقم شامل : بوتر مو 18 هکتار سیگانی 25 هکتار
گیلاس 40 هکتار
بادام 14 هکتار
زرد آلو قرمز شاهرودی 16 هکتار
گوجه سبز پیش رس28 هکتار
 
5
واحد چهارده
303 هکتار
شلیل چهاررقم : 1- سان کینگ 4 هکتار 2- نکتار (4)   4 هکتار 3- ایندوپندانس 5 هکتار              4 -    سان گلد 90 هکتار
فنداق به مساحت 200 هکتار
 
6
واحد هفده
258 هکتار
هلو چهار رقم شامل : لورینگ 50 هکتار -رداسکین 30هکتار -جی اچ هال 30 هکتار
-مریل سوندانس 18 هکتار
شلیل شامل :ایندوپندانس 70 هکتار -ردگلد 60 هکتار
 
 
جمعاً                              1655 هکتار
 
ب- مشخصات و تسهیلات :
1- فقط میوه های فوق الذکر  مجتمع باغات شرکت موضوع این مزایده می باشد .
2- باغات زیتون و بذری باغ مادرشرکت جزء مزایده نمی باشد .
3- خریدار با توجه به نوع انتخاب از تسهیلات زیر برخوردار خواهد بود :
1-3- خریدار به تناسب حجم وتناژ واحد خریداری شده می تواند قسمتی از سردخانه پنج هزارتنی باغات میوه و دستگاه سورتینگ را باعقد قرارداد مجزا و پرداخت هزینه های آن برمبنای ظرفیت کامل هر واحد اجاره نماید.
2-3- حق استفاده از باسکول باغات میوه در طول مدت برداشت و حمل میوه با پرداخت هزینه های مربوطه
3-3- حق استفاده از بخشی از زمین مجتمع باغات برای استقرار و سایل و اسکان موقت کارگران برنده مزایده در طول برداشت میوه با نظر مدیریت  مجتمع باغبانی خواهد بود .
 
ج- شرایط مزایده :
 1- داوطلبان جهت اخذ برگ شرایط عمومی مزایده و برگ تقاضای شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا مورخه20/1/88  به یکی از نشانی های زیر مراجعه نماید :
- دفتر مركزي پارس آباد مغان: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان - اداره مركزي امور بازرگاني                                              تلفن 7612227-7612198-0452 
- پارس آباد مغان : جاده پارس آّباد به طرف جعفر آباد امور باغبانی شرکت تلفن : 8823170-0452
- دفتر نمايندگي تبريز : دروازه تهران  روبروي شهرداري منطقه 5 طبقه فوقاني  گل فروشي بازار گل تلفن : 3309748-0411
- دفتر نمايندگي اردبيل : شهرك كارشناسان- مجتمع اداري - روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل                                تلفن 2-7741441 0451
2- شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه  20/1/88  به یکی از نشانیهای فوق تحویل و رسید دریافت نمایند
3- پیشنهادهای واصله راس ساعت   13    روز   سه شنبه مورخه    25/1/88     در محل اداره مرکزی شرکت   واقع در پارس آباد مغان بازگشایی و  قرائت خواهدگردید.
 
 
 
               روابط عمومی شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388ساعت 18:25  توسط صابر عالی زارنجی | 
 

سايت لينك باكس   - بالا بردن بازديد           قالب و بالا بردن امكانات وبلاگ            طراحي سايت و تبليغات